Misja Krajowej Fundacji Rozwoju

Misją Fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz promowanie równoważonego rozwoju przedsiębiorczości na terenie Polski, poprzez świadczenie usług informacyjno-doradczych i finansowych, mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce zorientowanym na rozwój gospodarczy oraz podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności a także wspieranie inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych wspierających rozwój młodzieży i dorosłych.

Celem Fundacji jest podejmowanie działalności w zakresie:

 • edukacji w zakresie upowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i ekonomii;
 • prowadzenia działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym; 
 • promocja innowacyjności; 
 • wspieranie inicjatyw innowacyjnych przedsiębiorców oraz projektów komercjalizacji wyników naukowo-badawczych; 
 • działalności naukowej, polegającej na organizowaniu konferencji, seminariów oraz wspieraniu indywidualnych i zespołowych projektów badawczych a także wydawania publikacji; 
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, mających na celu rozwój i aktywizację regionów; 
 • upowszechnianie wśród przedsiębiorców wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz informacji dotyczących unijnych programów pomocowych oraz warunków i zasad funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych; 
 • pomocy dla przedsiębiorców w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, w szczególności poprzez wspomaganie inwestorów krajowych i zagranicznych; 
 • udostępniania informacji z dostępnych baz danych; 
 • organizacji i udziału w targach, misjach gospodarczych, wystawach i konferencjach; 
 • inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i społecznych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, promowania samozatrudnienia, redukcji bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 • promocji i wspierania udziału przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorców i pozarządowych, a także organów administracji publicznej w programach Unii Europejskiej oraz innych programach międzynarodowych poprzez tworzenie partnerstw, świadczenie usług doradczych i eksperckich oraz pomoc w uzyskiwaniu środków z tych programów; 
 • realizowania zadań o charakterze publicznym zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w szczególności poprzez udział w przedsięwzięciach mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich; 

Zarząd:

Prezes Zarządu - Radosław Śmigielski

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady Fundacji – Mariusz Kukielski

Członkowie Rady:
Magdalena Anna Wołoszczuk,
Krzysztof Pietrzak

Adres

Al. Jerozolimskie 155 u3
02-326 Warszawa

Kontakt

Email: biuro@kfr.org.pl
Tel.: +48 737 170 991

Nr rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.
89 1240 5338 1111 0010 6512 0085